Våra koncept

Relentless Reduction

Relentless Reduction® är ett koncept som vi på Lagafors har omfamnat och integrerat i allt vi gör.

Lagafors är inte bara ett företag som följer samtiden utan också en banbrytare som leder vägen in i framtiden. Den enda vägen framåt för vår planet är hållbarhet, och vi har valt ”Relentless Reduction®” som det mest effektiva tillvägagångssättet för att leverera mätbara resultat.

Utgångspunkten för alla nya projekt är en nulägesanalys av företaget, där alla konsumtionsparametrar inom hygienprocessen mäts. Därefter utförs en simulering utifrån ett scenario där vi implementerar Lagafors teknik. 

Ett förslag som beskriver potentiella besparingar inom vatten, kemikalier, energi och tid genereras med hjälp av Lagafors hygienkalkylator och presenteras för kunden. Realtidsloggning av alla parametrar utförs med hjälp av Lagafors LTS-system. Resultaten presenteras i enheter, exempelvis liter vatten per gram bacon, och exemplifierar framstegen som gjorts mot ”Relentless Reduction®” inom två nyckelområden.

BAT (Best Available Technology)

BKP (Best Known Processes or Practices)

Genom att definiera och dela BAT och BKP för den aktuella produktkategorin med andra tillverkare inom samma livsmedelsbransch ökar möjligheten att anta och anpassa sig till principerna för ”Relentless Reduction®”.

Lagafors kunder spelar också en viktig roll i att kommunicera detta vägledande budskap till slutkonsumenten. Resultaten, tillsammans med den data som samlats in genom LTS-systemet, kan delas och presenteras på slutprodukten och ge slutkunden värdefull information. Det ger slutkunden möjlighet att fatta grundade beslut och välja produkter baserat på faktorer som vatten- och kemikalieanvändning.

Denna omfattande strävan mot ”Relentless Reduction®” placerar Lagafors kunder före sina konkurrenter och stärker deras åtaganden för hållbara tillverkningsprocesser.

Used To Be Used

”Used To Be Used®” är vårt andra koncept för en mer hållbar livsmedelsindustri. Det bygger på ett holistiskt tillvägagångssätt. Lagafors avsikt är att maximera återanvändningen av produkter som av någon anledning har ersatts. Målet är att minimera avfallet av Lagafors produkter, vilket överensstämmer med vårt mål att främja en mer hållbar livsmedelsindustri.